Sunday, June 04, 2017

Millův princip újmy

Millův princip újmy, anglicky Mill's harm principle, v mé formulaci říká, že stát nesmí omezit jedince s užitím zdůvodnění, že ho tím chrání před jeho vlastními činy. Dočíst se o něm lze v Harm principle, Wikipedia, v Mill's Moral and Political Philosophy, Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP), a formulován je v J. S. Millově On Liberty. SEP obsahuje následující anglickou formulaci Millova principu újmy: "That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others", česky, jediný účel ke kterému se smí užít moc proti kterémukoliv členu civilizovaného společenství proti jeho vůli je zabránit újmě (škodě?) druhým. Výraz "Millův princip újmy" je v české literatuře málo k nalezení. Česky psaná či přeložená díla užívající tento výraz zahrnují český překlad od Haidt 2013 a diplomová práce Liberalismus J. S. Milla, 2016, MUNI (text práce). Jiný výraz, téměř k nevidění, je "Millův princip škody". Další výraz téměř k nevidění je "Millův princip ublížení", k vidění v Svoboda projevu, Wikipedie.

Příkladem porušení Millova principu by bylo, kdyby nějaký stát zakázal Reinholdovi Messnerovi horolezectví se zdůvodněním, že se tím vystavuje vyhnutelnému riziku vlastní smrti. Zajímavé je že princip lze obejít argumentací, že Messner tímto horolezením dává špatný příklad a navádí ostatní k horolezení, čímž už, byť nepřímo, způsobuje újmu druhým a stát který by této újmě druhým bránil by neporušil Millův princip. V tomto duchu by u R. Messnera šlo argumentovat že svým nadšením strhnul k horolezectví svého bratra Günthera a tím nepřímo spoluzavinil jeho smrt. Podobných příkladů kdy někdo vyhnutelně riskuje svůj život pro potěšení či z jiných nenázorných důvodů je mnoho, např. závodníci formule 1, provozovatelé extrémních sportů, kuřáci, uživatelé tvrdých drog, aj.

Socializované zdravotnictví aplikaci Millova principu komplikuje: kdo zbytečně podstupuje zdravotní riziko tím zbytečně vytváří riziko hospodářské škody pro stát který platí jeho léčbu. Stát který by těmto zdravotním rizikům bránil by se bránil hospodářským škodám, a nemohl by být obviněn z toho že jen příliš dbá o dobro omezovaného. V podobném duchu by se však stát bránil hospodářským škodám i z titulu že mu u produktivních daně platících lidí hrozí výpadek daňového příjmu tehdy pokud oni zbytečně riskují smrt.

Millův princip diskutuje Karl R. Popper v knížce Alles Leben ist Problemlösen, v kapitole 10. Bemerkung zur Theorie und Praxis des demokratischen Staates, u mě na straně 232. Tam mu Popper říká "Millsche Prinzip" a odkazuje na Millovo dílo On Liberty. Popper tam například řeší zda z Millova principu plyne že stát nesmí nutit spolujezdce v autě se připoutat; zastánce užití principu v této situaci by mohl říct, že nepřipoutáním spolujezdec ohrožuje pouze sám sebe a že v tom mu stát nesmí bránit.

Zajímavá mi připadne následující Popperova citace Kanta: "... Eine Regierung, die auf dem Prinzip des Wohlwollens gegen das Volk ... errichtet wäre, d. i. eine väterliche Regierung (imperium patternale) ..., ist der größte denkbare Despotismus ...".

Millův princip je nejspíš kontroverzní, a jeho aplikace je nepřímočará. Můj postoj, shodný či podobný tomu Popperovu, je že i když tento princip nelze neomezeně uplatnit, přesto je důležitý, i kdyby se aplikoval pouze v omezeném rozsahu. Modifikovaný Millův princip újmy by mohl znít takto: Kdykoliv státní moc poruší nemodifikovaný Millův princip újmy, musí pro to mít neobvykle dobrý důvod.

Máte-li rádi video a umíte anglicky, toto mi přijde vydařené: The Harm Principle: How to live your life the way you want to, BBC Radio 4.

Odkazy:
- Mill's Moral and Political Philosophy, Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
- Harm principle, Wikipedia
- On Liberty by J. S. Mill, Wikisource
- The Harm Principle: How to live your life the way you want to, BBC Radio 4
- Seat belt legislation (Zákonodárství o bezpečnostních pásech), Wikipedia - zvl. oddíl Opposition
- Bicycle helmet laws (Zákonodárství o přilbách na kolo), Wikipedia
- Bicycle helmet laws by country, Wikipedia

0 Comments:

Post a Comment

<< Home